Czym jest: Coaching,
Warsztat, Doradztwo?

Realizując misję ready2grow, by wspierać w rozwoju klientów indywidualnych i biznesowych, stosuję różne metody pracy. Poniżej prezentuję krótko czym jest każda z nich: Coaching, Warsztat oraz Doradztwo.


Coaching
 

W coachingu chodzi o pomaganie ludziom w zdobyciu tego, czego pragną, bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić.
~ International Coach Federation

Coaching wg ICF (International Coaching Federation) to proces oparty na interakcji coachai klienta. Proces ten realizowany w formule cyklu indywidualnych spotkań, koncentruje się na wsparciu klienta w precyzyjnym określeniu jego celów, a następnie ustaleniu drogi osiągnięcia go. Dzięki coachingowi klienci potrafią ustalać poprawnie swoje cele (co jest bardzo ważne z perspektywy ich osiągalności), dobierają odpowiednie działania, rozwijają nowe umiejętności, podejmują trafniejsze decyzje i osiągają satysfakcjonujące rezultaty w ich życiu zawodowym i osobistym. Klient uczy się dokonywać wyboru odpowiedniej strategii lub działania, by uzyskać maksymalny wynik. Coachingowo można pracować z klientami w obszarach takich, jak m.in.: rozwój kariery, rozwój biznesu, życie osobiste, relacje interpersonalne, zdrowie, sport, dieta.

Coaching to metoda rozwojowa z nurtu psychologii pozytywnej, która koncentruje się na mocnych stronach człowieka, jego zasobach i potencjale. Podstawowym założeniem coachingu jest uznanie, że wszystko, czego klient potrzebuje do rozwoju i znalezienia odpowiedzi na stawiane sobie pytania – to wszystko jest w nim. Zadaniem coacha jest pomoc klientowi w dotarciu do tych zasobów, wydobyciu najlepszych rozwiązań z wnętrza klienta, który jest ekspertem od samego siebie, swoich decyzji, celów, wartości, potrzeb. Coach pomaga klientowi dostrzec wiele różnych perspektyw, możliwości i rozwiązań, które w pierwszej chwili nie są dostępne dla klienta. Klient ma się uczyć, a nie być uczonym lub pouczanym. Klient ma się nauczyć samego siebie w procesie coachingowym i przejąć 100% odpowiedzialności za swoje życie.

Coaching nie jest z zasady terapeutyczny, jest generatywny. Jest też wymagającą formą rozwoju, ponieważ coach nie ma dla klienta gotowych rozwiązań, ma za to cały arsenał narzędzi i technik, a przede wszystkim odpowiednie kompetencje do tego, aby pomóc klientowi w wypracowaniu najlepszych możliwych strategii działania. Długofalowy efekt coachingu zależy od głównej siły klienta – jego wewnętrznej motywacji do zmiany. Coach towarzyszy klientowi, który generuje dobre dla jego życia rozwiązania i sam je również wdraża.

Esencją coachingu wg ICC (International Coaching Community) jest pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują i pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą.

Warsztat
 

Warsztat to forma edukacji, która odbywa się w grupie, przy pomocy trenera. Warsztaty mogą być otwarte, głównie dla klientów indywidualnych, jak i zamknięte – dedykowane tylko klientowi biznesowemu. Możliwe cele działań warsztatowych to m.in.:  nabywanie, pogłębianie, poszerzanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji, rozwój umiejętności, wypracowanie nowych lub modyfikacja istniejących wzorców zachowań, kształtowanie lub zmiana postawy, lepsze poznanie się i wzajemne zintegrowanie.

Warsztaty realizowane w ramach ready2grow prowadzone są w podejściu aktywizującym (Active Learning). Oznacza to, że warsztaty te nie są zbiorem gotowych rad i rozwiązań. Jako trener dzielę się wiedzą i doświadczeniem, ale mając na uwadze proces uczenia się osób dorosłych, przede wszystkim tworzę warunki do samodzielnego poszukiwania sposobów, narzędzi i skutecznych strategii działania w bezpiecznej atmosferze, w środowisku oddziaływania grupowego i przy efektywnym wykorzystaniu twórczego potencjału każdego uczestnika.

W podejściu aktywizującym ważne jest łączenie teorii z praktyką oraz wykorzystywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w rozwiązywaniu konkretnych sytuacji problemowych. Podczas warsztatów stosuję bardzo różne techniki pracy, jak np. symulacje, gry szkoleniowe, dyskusje, studia przypadków, kwestionariusze i testy do autodiagnozy, odgrywanie ról, wizualizacje i wiele innych. To, co jest dla mnie bardzo ważne podczas warsztatów, to wspólne z uczestnikami określenie zasad pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wspierającej komunikacji.

Moim docelowym staraniem podczas prowadzenia warsztatu jest to, aby uczestnik miał poczucie, że otrzymał nie tylko solidną dawkę informacji i wiedzy, ale także doświadczenie, które będzie mógł wykorzystać w swoim życiu osobistym i zawodowym.

 

Doradztwo


Doradztwo jest indywidualną formą pracy z klientem, który nie odczuwa satysfakcji ze swojej obecnej sytuacji życiowej bądź zawodowej lub też nie jest zadowolony z rezultatów podejmowanych przez siebie działań. Doradztwo jest odpowiednią formą wsparcia w sytuacji, gdy klient potrzebuje konkretnej porady i przewodnictwa.

Doradca, w odróżnieniu od coacha, proponuje klientowi gotowe rozwiązania, które uważa za najlepsze i najbardziej skuteczne. Następnie, wspólnie z klientem, poszukuje on efektywnych sposobów zastosowania tych rozwiązań i przekłada je na konkretne strategie działania. Doradca przejmuje odpowiedzialność za przedstawione klientowi rozwiązania, ponieważ występuje on z pozycji eksperta, a jego rady wynikają z jego wiedzy i doświadczenia.

 

Jesteś zainteresowany?

 

 

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną
 

  +48 503 118 305

  p.czarkowska@ready2grow.pl

  ready2grow